Past Perfect Continuous

Użycie czasu Past Perfect Continuous:

Czasu Past Perfect Continuous używamy mówiąc o czynnościach/wydarzeniach z przeszłości trwających przez dany okres czasu, zakończonych przed innym wydarzeniem z przeszłości. Czas często występuje razem z Past Simple np. I had been making a dinner before my sister came.

 

Budowa:

W czasie tym czasownik posiłkowy have występuje w 3 formie (had), drugi czasownik posiłkowy – be również występuje w 3 formie (been), natomiast końcówka – ing dodawana jest do formy podstawowej głównego czasownika. Czasowniki posiłkowe stosowane są przy wszystkich osobach.

 

Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I had been driving my car…

We had been driving our car…

You had been driving your car…

You had been driving your car…

He/She/It had been driving his/her car…

They had been driving their car…

 

Zdania pytające - Questions In Past Perfect Continuous

W pytaniach w czasie Past Perfect Continuous czasownik posiłkowy Had stawiany jest na początku, czasownik posiłkowy been oraz główny czasownik wraz z – ing stawiamy po osobie.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Had I been driving my car…?

Had we been driving our car…?

Had you been driving your car..?

Had you been driving your car..?

Had She/he/it been driving his/her/its car…?

Had They been driving their car…?

 

Przeczenia - Negatives in Past Perfect Continuous

Przeczenia w czasie P.P. Continuous tworzymy poprzez dodania –not do czasownika posiłkowego had

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I had not been driving my car…

We had not been driving our car…

You had not been driving your car…

You had not been driving your car…

She/He/It had not been driving his/her car…

They had not been driving their car…