Past Simple

Użycie czasu Past Simple:

Czasu Past Simple używamy mówiąc:

- o czynnościach, które wydarzyły się w określonym czasie w przeszłości, a które są już zakończone np. I played football yesterday.

- o nieaktualnych nawykach, np. I smoked cigarettes five years ago.

- o wydarzeniach z przeszłości następujących po sobie, np. When I got out of the building, it exploded.

 

Budowa:

Czas Past Simple jest czasem przeszłym prostym składającym się z osoby oraz formy przeszłej czasownika regularnego, którą tworzymy poprzez dodanie końcówki -ed (w czasownikach zakończonych na –y poprzedzonych spółgłoską –y zamienia się na –i) lub koncówki -d (do czasowników kończących się na -e), bądź też formy przeszłej czasownika nieregularnego.

 

Zdania twierdzące - Affirmative sentences

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I cooked dinner.

We cooked dinner.

You cooked dinner.

You cooked dinner.

He/She/It cooked dinner.

They cooked dinner.

 

Zdania pytające - Questions in Past Simple

Pytania w Past Simple są tworzone poprzez wykorzystanie operatora DID. Operator ten stawiany jest przed osobą, na początku zdania. Czasownik główny wraca do podstawowej formy.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

Did I cook dinner?

Did we cook dinner?

Did you cook dinner?

Did you cook dinner?

Did he/she/it cook dinner?

Did they cook dinner?

 

Przeczenia - Negatives in Past Simple

Przeczenia w Past Simple tworzymy za pomocą przeczenia – did not = didn’t. Osobę stawiamy na początku zdania.

 Liczba pojedyncza

 Liczba mnoga

I didn’t cook dinner.

We didn’t cook dinner.

You didn’t cook dinner.

You didn’t cook dinner.

He/She/It didn’t cook dinner.

They didn’t cook dinner.