Mowa zależna - Reported speech

Mowy zależnej używamy w momencie, gdy chcemy przekazać co ktoś powiedział:
She said (that) she was waiting for her boyfriend. - Powiedziała, że czekała na swojego chłopaka.

W powyższym zdaniu słowa nie zostały przytoczone wprost - dokładnie jakby uczynił ów czekający.
W zdaniu tym została użyta mowa zależna, która w zasadzie różni się od mowy niezależnej (Direct speech) tym, że słowa nie są "wyjęte z ust mówcy" - cytowane, tylko najczęściej oprawione - On/Ona powiedział/ła, że ...

BUDOWA:

Zdanie w mowie zależnej składa się ze zdania głównego i zdania podrzędnego. W zdaniu głównym orzeczeniem są czasowniki wprowadzające: say, tell itp.

Zdanie główne

Zdanie podrzędne

He asked her

what she wanted.

She said

that she was ill.

He told me

to close the door.

 

Przy zamianie zdań z mowy niezależnej na zależną w języku angielskim występuje następstwo czasów, tzn. zdanie, które w mowie niezależnej występuje np. w czasie present simple, w mowie zależnej przytoczymy je w past simple (o jedne czas "niżej").

Następstwo czasów w mowie zależnej najlepiej przedstawia ta o to tabela:

Mowa niezależna (Direct speech)

Mowa zależna (Reported speech)

Present Simple

The ball is too small.

Past Simple

He said (that) the ball was too small.

Present Continuous

I’m going to the shop.

Past Continuous

He said (that) he was going to the shop.

Present Perfect

I have bought a car.

Past Perfect

He said (that) he had bought a car.

Present Perfect Continuous

I have been looking for it for ages.

Past Perfect Continuous

He said (that) he had been looking for it for ages.

Past Simple

I broke a leg.

Past Perfect

He said (that) he had broken a leg.

Past Continuous

I was intending to visit her tomorrow.

Past Perfect Continuous

He said (that) he had been intending to visit her the next day.

Future Simple

I will be in Barcelona no Sunday.

Future in the Past

He said (that) he would be in Barcelona on Sunday.

Future Continuous

I will be using the company car myself.

Future continuous in the Past

He said (that) he would be using the company car himself.

Future in the Past

I would like to see it.

Future in the Past

He said (that) he would like to see it.

Be going to

I’m going to visit my mother this afternoon.

Was/were going to

He said (that) he was going to visit his mother that afternoon.

1st conditional

If I catch the bus, I will be home by 4 p.m.

2nd conditional

He said (that) if he caught the bus he would be home by 4 p.m.


Słowo that znajduje się w nawiasach ponieważ jest często opuszczane po czasownikach wprowadzających - say, tell, itp., w zdaniach twierdzących i wykrzyknikowych.


Następstwa czasów nie musimy stosować jeżeli relacjonowana wypowiedź dotyczy stanu, który nie uległ zmianie, bądź też są to aktualne opinie.
John: I'm thirsty.
John said that he is thirsty.

Dotycz to także niezmiennych praw i twierdzeń.
Copernicus: The Earth goes round the Sun.
Copernicus said (that) the Earth goes round the Sun.

Nastepstwa czasów nie stosujemy także jeżeli czasowniki wprowadzające mowę zależną występują w czasach Present Simple, Present Perfect lub Future Simple. 

Jack: I love Mary.
Jack has said that he loves Mary.