Okresy warunkowe - Conditionals

Okresów warunkowych używamy do podkreślenia zależności pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami. Zdania warunkowe składają się z dwóch części: zdania podrzędnego i zdania nadrzędnego. W pierwszej części (podrzędnej) określamy jakiś warunek, dzięki któremu coś się stanie/będzie możliwe, a w drugiej (nadrzędnej) tego efekt. Trzeba pamiętać, że IF znajduje się zawsze przed zdaniem podrzędnym.

IF I win the lottery tomorrow, I will go on holiday to Spain. - w pierwszej części (podrzędnej) mamy warunek - wygranie loterii, którego spełnienie skutkować będzie wyjazdem na wakacje do Hiszpanii.

Zdania warunkowe rozpocząć możemy także od efektu (zdania nadrzędnego), który ma przynieść spełnienie warunku z drugiej części zdania (podrzędnej). W tym przypadku IF znajduje się w środku.

I will go on holiday to Spain IF I win the lottery tomorrow.

Do budowy zdania warunkowego używamy takich spójników jak:
if - jeżeli/jeśli
when - kiedy
unless - chyba że
in case - na wypadek gdyby
suppose - a gdyby tak
on condition / provided - pod warunkiem że
as long as / as soon as - jak tylko