Drugi okres warunkowy - Second conditional

Drugiego okresu warunkowego używany mówiąc o sytuacjach nierealnych, nieprawdziwych bądź niemożliwych do zaistnienia w teraźniejszości lub przyszłości. 

Budowa:

If + Podmiot + Past Simple, Podmiot + would + czasownik


Na przykład:
If he had enough money, he would buy a new mobile phone. – Gdyby miał wystarczająco pieniędzy, kupiłby nowy telefon komórkowy.

lub

Podmiot + would + czasownik + if + Podmiot + Past Simple


Na przykład:
He would buy a new mobile phone if he had enough money – On kupiłby nowy telefon komórkowy, gdyby miał wystarczająco pieniędzy.

Would może być zastąpione przez should, could czy might.

If he helped you, you should thank him. - Jeśli on Ci pomógł, powinieneś mu podziękować.
I could do it if I had two pairs of hands. – Mógłbym to zrobić, gdybym miał dwie pary rąk.
He might go to Italy if he had more money. – On móglby pojechać do Włoch, gdyby miał więcej pieniędzy.

W driugim okresie warunkowym czasownik "be" przyjmuje formę "were" dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej.

If I were you, I wouldn't buy it. – Gdybym był tobą, niekupiłbym tego.

If she were prettier, I would ask her out. - Gdybyła była ładniejsza, umówiłbym się z nią.