Trzeci okres warunkowy - Third conditional

Trzeciego okresu warunkowego używamy, gdy mówimy o sytuacjach, które nie doszły do skutku w przeszłości. Trzeci okres warunkowy stosowany jest często do wyrażenia krytyki bądź żalu. 

Budowa:

If + Podmiot + Past Perfect + Podmiot + would + Perfect Infinitive

Na przykład:
If he had prepared the report last week, he would have had time to go to the cinema yesterday – Gdyby on przygotował raport w zeszłym tygodniu, miałby czas iść wczoraj do kina (ale tak się nie stało).

lub

Podmiot + would + Perfect Infinitive + If + Podmiot + Past Perfect

Na przykład:
He would have had time to go to the cinema yesterday if he had prepared the report last week. – On miałby czas iść wczoraj do kina, gdyby przygotował raport w zeszłym tygodniu (ale tak się nie stało).

Would może być zastąpione przez could, might czy should. Na przykład:

I could/might have gone to Barcelona ten years ago if I hadn't been sick – Pojechałbym do Barcelony dziesięć lat temu, gdybym nie był chory.

You should have attented the meeting if you had had time. – Powinieneś był uczestniczyć w spotkaniu, jeśli miałeś czas.